Wednesday, 4 April 2018

ஒப்பந்த ஊழியர் VDA உயர்வு

ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கான விலை வாசிப்படி
VDA 01/04/2018 முதல்

கீழ்க்கண்டவாறு உயர்ந்துள்ளது.


UNSKILLED

A பிரிவு நகரம் – ரூ. 17= நாளொன்றுக்கு உயர்வு

ரூ.536லிருந்து ரூ.553/= ஆக  உயர்வு.

B பிரிவு நகரம் – ரூ. 14= நாளொன்றுக்கு உயர்வு

ரூ.448/=லிருந்து ரூ.462/= ஆக  உயர்வு.

C பிரிவு நகரம் – ரூ. 11= நாளொன்றுக்கு உயர்வு

ரூ.359/=லிருந்து ரூ.370/= ஆக  உயர்வு.


01/04/2018 முதல்

UNSKILLED  நாள் கூலி

A பிரிவு நகரம் ரூ.553/=

B பிரிவு நகரம் ரூ.462/=

C பிரிவு நகரம் ரூ.370/=SEMI SKILLED நாள் கூலி

A பிரிவு நகரம் ரூ.612/=

B பிரிவு நகரம் ரூ.522/=

C பிரிவு நகரம் ரூ.433/=


SKILLED நாள் கூலி

A பிரிவு நகரம் ரூ.673/=

B பிரிவு நகரம் ரூ.612/=

C பிரிவு நகரம் ரூ.522/=